Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Fizyka jądrowa

Pytanie 1
Jądro atomowe
Jakie oddziaływanie jest odpowiedzialne za istnienie jądra atomowego?
grawitacyjne

elektromagnetyczne

silne

słabe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
jądro atomowe
linia

Pytanie 2
Układ okresowy
uklad okresowy
Podane w tablicy Mendelejewa masy atomowe pierwiastków nie są zbliżone do liczb całkowitych. W czym tkwi przyczyna?
w różnicy między masą protonu i masą neutronu

w niedoborze mas jąder w stosunku do sumy mas tworzących je nukleonów

w składzie izotopowym pierwiastków - masa atomowa w tablicy jest średnią ważoną z mas atomowych poszczególnych izotopów

w składzie izotopowym pierwiastków - masa atomowa w tablicy jest średnią arytmetyczną z mas atomowych poszczególnych izotopów

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Masa jądra
Co można powiedzieć o masie jądra atomowego?
jest zawsze większa od sumy mas cząstek, z których się składa

jest zawsze mniejsza od sumy mas cząstek, z których się składa

jest dokładnie równa sumie mas cząstek, z których się składa

dla lekkich jąder jest mniejsza, a dla cięższych jąder większa od sumy mas cząstek, z których się składa

nie wiem, wyświetl podpowiedź
jądro atomowe
linia

Pytanie 4
Wieczne odchudzanie
Czego różnicą jest niedobór masy?
niedobór masy
mas jądra promieniotwórczego przed i po emisji cząstki

miedzy masą kulistej próbki substancji rozszczepialnej a jej masą krytyczną

między średnia masą atomową pierwiastka a masą atomową jego najbardziej trwałego izotopu, wyrażona w jednostkach atomowych

między sumą mas spoczynkowych nukleonów, wchodzących w skład jądra, a masą jądra

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Przemiany jądrowe
Jaka energia zostaje zachowana w przemianach cząstek czyli w różnego typu rodzaju reakcjach jądrowych?
kinetyczna, przy czym liczba cząstek przed i po przemianie nie musi być zachowana

kinetyczna, przy czym liczba cząstek także musi być zachowana

spoczynkowa, przy czym liczba cząstek przed i po przemianie nie musi być zachowana

całkowita, przy czym liczba cząstek przed i po przemianie nie musi być zachowana

nie wiem, wyświetl podpowiedź
odkrycie neutronu
linia

Pytanie 6
Likwidacja promieniowania
Kawałek promieniotwórczego radu umieszczono w piecu, skutkiem czego nastąpiło jego stopienie. Jaki ma to wpływ na promieniowanie próbki?
piec indukcyjny będzie promieniowała tak samo jak przed stopieniem

będzie promieniowała intensywniej

będzie promieniowała słabiej

przestanie promieniować

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Rozpad promieniotwórczy
Co się dzieje z liczbą rozpadów promieniotwórczych jąder pierwiastka X, zachodzących w danej próbce w jednostce czasu, w miarę upływu czasu?

maleje, gdyż maleje liczba jąder tego pierwiastka

maleje ponieważ z czasem rośnie energia wiązania jądra atomowego

nie ulega zmianie, gdyż stała rozpadu nie zależy od czasu

nie ulega zmianie, bo w każdym okresie półtrwania rozpadowi ulega połowa jąder atomowych

nie wiem, wyświetl podpowiedź
emisja alfa i beta
linia

Pytanie 8
Stała zaniku
Co możesz powiedzieć o stałej zaniku promieniotwórczego dla danego jądra?
rozpad bizmutu
jest niezależna od rodzaju pierwiastka promieniotwórczego

jest zależna od masy początkowej pierwiastka promieniotwórczego

malejąca z czasem trwania procesu według krzywej wykładniczej

jest niezależna od czynników zewnętrznych

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Bomba kobaltowa
Jaka własność decyduje o możliwości stosowania tak zwanej bomby kobaltowej w leczeniu nowotworów?
bomba kobaltowa tkanka nowotworowa w stosunku do tkanki zdrowej ma bardzo małą zdolność do regeneracji uszkodzeń wywołanych działaniem promieni gamma

promieniowanie gamma jest promieniowaniem elektromagnetycznym o widmie ciągłym

kobalt jest pierwiastkiem łatwo przyswajalnym przez organizm żywy

kwanty gamma mają zawsze mniejszą energię niż kwantu promieni rentgenowskich i w związku z tym uboczne skutki ich działania są mniejsze

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Związki znaczone
W praktyce biologicznej często stosuje się preparaty zwane związkami znaczonymi. Jakie to związki?
chemiczne, których niektóre cząsteczki zawierają atomy pierwiastków promieniotwórczych

chemiczne, złożone z dwóch pierwiastków promieniotwórczych

chemiczne, których wszystkie cząsteczki zawierają atomy pierwiastków promieniotwórczych

organiczne, służące w medycynie do oznaczania narządu wymagającego leczenia promieni alfa, beta, gamma lub X

nie wiem, wyświetl podpowiedź
gamma kamera
linia

Pytanie 11
Szkodliwość promieniowania alfa
Które z poniższych zdań dotyczących oddziaływania promieniowania alfa na organizm ludzki jest fałszywe?
promieniowanie alfa ze względu na mały zasięg i jednocześnie znaczną zdolność do jonizacji jest bardziej szkodliwe tylko w przypadku gdy preparat emitujący cząsteczki alfa zostanie wprowadzony do wnętrza organizmu

cząstki alfa przy zewnętrznym napromieniowaniu nie stanowią poważniejszego zagrożenia, ponieważ są praktycznie całkowicie pochłaniane w zrogowaciałej warstwie naskórka

szkodliwe działanie promieniowania alfa polega na zakłócaniu procesów biochemicznych w organizmach żywych, a także może powodować zmiany genetyczne komórek (mutacje popromienne)

promieniowanie alfa najbardziej groźne jest zaraz po wybuchu bomby atomowej, nawet w znacznych odległościach od miejsca wybuchu, po kilku godzinach od skażenia nie ma żadnego znaczenia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
ciężkie pierwiastki
Jądrowy doświadczalnik
Na substancję złożona z ciężkich pierwiastków kierujemy w jednym miejscu strumień neutronów, a w drugim strumień cząstek alfa, przy czym energie kinetyczne obu rodzajów cząstek są jednakowe. Jaki będzie skutek tego eksperymentu?
oba strumienie jednakowo łatwo rozszczepiają napotykane jądra atomów substancji

cząstki obu strumieni w ogóle nie wnikają w jądra atomów tej substancji

strumień cząstek alfa łatwiej rozszczepia napotkane jądra atomów substancji, ponieważ cząstki te działają także swoim ładunkiem

strumień neutronów łatwiej rozszczepia napotykane jądra atomów substancji, ponieważ cząstki te nie mając ładunku nie tracą energii na pokonywanie sił elektrostatycznych

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Nowe pierwiastki
Co jest główną przeszkodą w produkcji coraz cięższych jąder pierwiastków transuranowych?
jądro 118
rosnące odpychanie kulombowskie związane ze wzrostem liczby protonów w jądrze

zapadanie grawitacyjne jądra związane ze wzrostem masy

spadanie elektronów z powłok atomowych na jądro o coraz większym ładunku dodatnim

nie ma żadnej fizycznie bariery hamującej proces powstawania tego typu jąder atomowych

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Synteza jądrowa
W jakiej temperaturze mogą zachodzić reakcje syntezy lekkich jąder?

odpowiednio niskiej, w której odległości między jądrami są małe

dowolnej, ponieważ są reakcjami egzotermicznymi

odpowiednio wysokiej, ponieważ są reakcjami endotermicznymi

odpowiednio wysokiej, w której jądra mogą pokonać siły odpychania

nie wiem, wyświetl podpowiedź
reaktor ITER
linia

Pytanie 15
Synteza jądrowa raz jeszcze
Która z czterech stwierdzeń na temat reakcji syntezy lekkich jąder jest fałszywa?

urządzenie do otrzymywania plazmy
reakcje syntezy mogą zachodzić jedynie wtedy, gdy energia kinetyczna łączących się jąder (które odpychają się elektrostatycznie) jest wystarczająco duża

podczas reakcji syntezy powstaje jądro o mniejszej energii wiązania od energii wiązania jąder ulegających połączeniu

podczas reakcji syntezy powstaje jądro o większej energii wiązania od energii wiązania jąder ulegających połączeniu

suma mas cząstek powstających w wyniku reakcji syntezy jest mniejsza od sumy mas cząstek łączących się

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
Rozszczepienie jąder
Z czterech stwierdzeń na temat energii jądrowej, która wyzwala się w procesie rozszczepienia ciężkich jąder, wybierz fałszywe?
energia kinetyczna fragmentów rozpadu przekazana zostaje cząsteczkom środowiska, w którym zachodzi rozszczepienie, rośnie więc energia wewnętrzna tego środowiska

na energię wyzwoloną w procesie rozszczepienia składają się: energie kinetyczne fragmentów rozszczepienia, neutronów wtórnych, cząstek alfa i beta, neutrin i kwantów gamma, emitowanych przez produkty rozszczepienia

w ostatniej fazie reakcji rozszczepienia siły elektrostatycznego odpychania się fragmentów doprowadzają do wzrostu ich energii kinetycznej

energia wyzwalana w procesie rozszczepienia jest równa energii wiązania ciężkich jąder

nie wiem, wyświetl podpowiedź
rozszcepienie jądra atomowego
linia

Pytanie 17
rdzeń reaktora Maria
Zastosowanie reaktora
W reakcjach jądrowych wyzwalane są duże ilości energii jądrowej. Do czego prócz tego służy reaktor?

skomplikowanych operacji oka

produkcji sztucznych izotopów promieniotwórczych

niszczenia odpadów promieniotwórczych

wyjaławiania produktów spożywczych

nie wiem, wyświetl podpowiedź