Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Stan lotny (pary i gazy)

Pytanie 1
Ciśnienie w gazie
Co można stwierdzić o ciśnieniu wywieranemu przez gaz znajdujący się w zamkniętym zbiorniku?
jest wprost proporcjonalne do działającej siły na ścianki naczynia, a odwrotnie proporcjonalne do pola powierzchni całkowitej ścian naczynia

jest wprost proporcjonalne do siły działania jednej cząsteczki na ścianę podczas uderzenia tej cząsteczki w ściankę

zależy od ilości cząsteczek gazu i temperatury gazu

nie zależy od rodzaju gazu i temperatury tego gazu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ciśnienie
linia

Pytanie 2
Uwaga szkło na słońcu!
Dwie butelki szklane o różnych objętościach korkujemy w piwnicy (temperatura wynosi 10°C), a następnie wystawiamy na działanie promieni słonecznych tak, że temperatura wzrasta w nich jednakowo. Jakie będą ciśnienia powietrza w obu butelkach?
butelki na słońcu niezmienne

rosły jednakowo

rosły, ale szybciej w większej

rosły, ale szybciej w mniejszej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Gazowa doskonałość
Gaz znajduje się w warunkach, w których obowiązuje równanie stanu gazu doskonałego. Który z poniższych sądów jest fałszywy?
tylko niektóre cząsteczki danego gazu mają w określonej chwili jednakowe energie kinetyczne

wszystkie cząsteczki danego gazu poruszają się w określonej temperaturze z jednakowymi prędkościami

wszystkie kierunki ruchu cząsteczek są równouprawnione

cząsteczki wywierają na siebie wzajemne siły tylko w chwilach zderzeń

nie wiem, wyświetl podpowiedź
gaz
linia

Pytanie 4
Przyjemny zapach
W jakich warunkach zachodzi parowanie cieczy?
parowanie w każdej temperaturze i nie powoduje zmiany temperatury cieczy parującej

w każdej temperaturze i pociąga za sobą obniżenie temperatury cieczy parującej

w każdej temperaturze i pociąga za sobą wzrost temperatury cieczy parującej

w ściśle określonej temperaturze, zwanej temperaturą wrzenia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Szybkość parowania
Od czego nie zależy ilość wyparowanej cieczy w ustalonym czasie?
od rodzaju cieczy

od masy cieczy

od wielkości powierzchni swobodnej

od temperatury cieczy

od prędkości przepływu powietrza nad powierzchnią swobodną cieczy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
parowanie
linia

Pytanie 6
Wrzątek na herbatkę
Co można powiedzieć o temperaturze wrzenia cieczy?
wrzenie wynosi 100°C

jest równa temperaturze, w której ciśnienie pary nad cieczą jest równe ciśnieniu gazów rozpuszczonych w cieczy

jest równa temperaturze, w której ciśnienie pary nad cieczą jest równe ciśnieniu atmosferycznemu

jest równa temperaturze, w której ciśnienie pary nasyconej jest równe ciśnieniu wywieranemu na ciecz

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Uwaga parzy!
Uchodząca para z wrzącej wody parzy dotkliwiej niż sama wrząca woda. Co jest tego wynikiem?
cząsteczki pary poruszając się swobodnie, przy sprężystych zderzeniach z organizmem udzielają mu więcej energii

para ma wyższą temperaturę od wrzącej wody

organizm ludzki poci się i para bardziej utrudnia parowanie potu

para skrapla się oddając organizmowi ciepło wydzielające się przy skraplaniu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
para
linia

Pytanie 8
Nasycenie
Jak można otrzymać parę nasyconą z pary nienasyconej?
para nasycona poprzez podgrzanie lub zwiększenie objętości

poprzez oziębienie lub izotermiczne zwiększenie objętości

poprzez podgrzanie lub zmniejszenie objętości

poprzez oziębienie lub izotermiczne zmniejszenie objętości

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Zmiany ciśnienia
Co stanie się z ciśnieniem pary jeśli obniżymy w zamkniętym naczyniu temperaturę cieczy i pary nasyconej znajdującej się z nią w równowadze termodynamicznej?
zmaleje, a część cieczy wyparuje

wzrośnie, a część cieczy wyparuje

zmaleje, a część pary skropli się

pozostanie bez zmiany, ale część pary skropli się

zmaleje, ale ilość cieczy pozostanie bez zmiany

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ciśnienie pary
linia

Pytanie 10
Znowu kłopoty z ciśnieniem
Co stanie się z ciśnieniem pary nasyconej jeżeli przy stałej temperaturze objętość pary zmniejszy się?
para nasycona wzrośnie

zmaleje, a część pary się skropli

wzrośnie, a część pary się skropli

pozostanie bez zmiany, ale część pary się skropli

pozostanie bez zmiany i nie zmieni się też masa pary

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Czas na herbatkę
W temperaturze pokojowej w hermetycznie szczelnej kolbie znajduje się znaczna ilość wody, a nad nią para nasycona. Co stanie się jeżeli zacznie się powoli podgrzewać wodę?
zaczyna ona natychmiast wrzeć

po osiągnięciu temperatury 373K (100°C) zaczyna ona wrzeć

nic widać wrzenia wody i nie zwiększa się gęstość pary nad nią

nie widać wrzenia wody, ale zwiększa się gęstość pary nad nią

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kolba ogień
linia

Pytanie 12
Podgrzewanie butelek
Bierzemy dwie jednakowe butelki, do pierwszej nalewamy nieco wody, w drugiej jest tylko powietrze. Obie zatykamy korkami. Jak zmieni się ciśnienie w butelkach, gdy obie podgrzejemy do 60°C?
w obu jednakowo

bardziej wzrośnie w pierwszej butelce

bardziej wzrośnie w drugiej butelce

w pierwszej wzrośnie a w drugiej pozostanie bez zmian

nie wiem, wyświetl podpowiedź
butelki
linia

Pytanie 13
Wilgotność powietrza
W zamkniętym naczyniu znajduje się mieszanina powietrza i nienasyconej pary wodnej. Temperaturę w naczyniu podwyższmy od 20°C do 100°C. Jak zmieni się wilgotność względna powietrza w naczyniu w trakcie podgrzewania?
szybkowar nie zmieni się

będzie wzrastać

będzie się zmniejszać

na początku będzie wzrastać a potem przestanie się zmieniać

pozostanie bez zmiany i nie zmieni się też masa pary

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Substancja gęstość
w g/dm3
hel
dwutlenek węgla
powietrze
0,164
1,811
1,185
Trzy balony
Trzy gumowe baloniki napełniono taką samą objętością różnych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci dwutlenkiem węgla. Następnie wszystkie baloniki puszczono swobodnie. Korzystając z tabeli, która podaje gęstości gazów określ co się stało z balonikami?
wszystkie uniosły się wysoko

wszystkie pozostały przy ziemi

dwa uniosły się wysoko, a jeden pozostał przy ziemi

jeden uniósł się wysoko, a dwa pozostały przy ziemi

nie wiem, wyświetl podpowiedź
balon
linia

Pytanie 15
Lot balonem
Przypuśćmy, że na pewnej planecie ciśnienie atmosferyczne maleje liniowo wraz ze wzrostem wysokości nad powierzchnią tej planety. Jak zmieni się w takim razie siła wyporu działająca na opadający w atmosferze tej planety balon o stałej objętości?
balon rośnie

maleje

nie zmienia się

nie istnieje (jest równa zero)

nie wiem, wyświetl podpowiedź