Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Mechanika ogólna

Pytanie 1
Wózek z wodą
Na wózku stoją zbiorniki połączone przewodem z zaworem. W lewym zbiorniku znajduje się woda, a prawy jest pusty. Czy wózek się poruszy gdy otworzymy zawór? Tarcie pomijamy.

nie, bo siły wewnętrzne układu nie mogą wprawić ciała w ruch

tak, w prawo bo pęd wody uderzy w ściankę prawego zbiornika

tak, w lewo bo siły wewnętrzne układu nie mogą zmienić położenia centrum masy układu

wózek zacznie się poruszać raz w lewo, raz w prawo, bo woda zacznie się poruszać ruchem drgającym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wózek z wodą
linia

Pytanie 2
próżnia i gaz
Ruch pudełka
Lekkie pudełko, podzielone na połowy, leży na idealnie gładkim stole. W przegrodzie powstaje otwór. Który wykres podaje prawidłowy wykres zależności wartości prędkości pudełka w kierunku poziomym od czasu?
wykresy
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Tor ruchu
Walec zawieszono na nitce. Wzdłuż którego toru, przy nieobecności tarcia, poruszać się będzie środek masy walca gdy przepalimy nitkę?

toru a

toru b

toru c
toru d

nie wiem, wyświetl podpowiedź
tor ruchu walca
linia

Pytanie 4
Po równi w dół
Kula stacza się bez poślizgu z równi pochyłych o wysokości h, lecz o różnych kątach nachylenia. Jaka wielkość nie zależy od kąta nachylenia równi? Tarcie pomijamy.
równia
czas staczania się kuli

osiągnięta u podstawy równi prędkość końcowa środka kuli

przyspieszenie, z jakim zsuwa się wzdłuż równi środek kuli

całkowita droga przebyta przez staczającą się kulę

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Czas to pieniądz
Małe kulki toczą się bez oporów, poślizgu i zauważalnego odrywania się od podłoża, po poziomych torach z wgłębieniami. Głębokość obu wgłębień jest taka sama. Jaki jest czas ruchu kulek pomiędzy punktami P i K jeżeli prędkości początkowe są takie same?
czas ruchu kulki I jest większy niż czas ruchu kulki II

czas ruchu kulki I jest mniejszy niż czas ruchu kulki II

czasy ruchu obu kulek są takie same

czas ruchu kulki I jest większy lub mniejszy i zależy to od głębokości wgłębień

nie wiem, wyświetl podpowiedź
dwie kulki
linia

Pytanie 6
Tor odbitej piłki
Który rysunek pokazuje prawidłowo tor piłki, odbijającej się sprężyście od gładkiej pionowej ściany?
odbicie piłki
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Uwaga granat
Granat rozerwał się na dwa jednakowe odłamki. Rysownik naszkicował kilka domniemanych torów pocisku i odłamków. Który tor może może być prawidłowy?
tor 1

tor 2

tor 3
tory 1 i 3

nie wiem, wyświetl podpowiedź
tor granatu
linia

Pytanie 8
Samochód terenowy
Kierowca samochodu z napędem na cztery kota stwierdza, że na skutek awarii przestał działać napęd na jedną parę kół (Jednak w taki sposób, że nie wywołało to żadnych dodatkowych oporów ruchu). Jak zmienią się parametry eksploatacyjne pojazdu?
samochód terenowy
prędkość maksymalna samochodu zmniejszy się około dwukrotnie

przyśpieszenie maksymalne samochodu zmniejszy się około dwukrotnie

średnie zużycie paliwa zmniejszy się około dwukrotnie

droga hamowania zmniejszy się około dwukrotnie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Dokładna waga
W atmosferze powietrza znajduje się dokładna waga. Na jednej szalce jest ważone ciało, a na drugiej odważnik. Waga jest w równowadze. Masa którego ciała jest większa?
oczywiście jednakowa

odważnika

odważnika, jeśli ma gęstość mniejszą od gęstości ważonego ciała

odważnika, jeśli ma gęstość większą od gęstości ważonego ciała

nie wiem, wyświetl podpowiedź
waga
linia

Pytanie 10
Szaleni kierowcy
Dwaj kierowcy samochodów A i B o takich samych masach, badając osiągi swoich pojazdów na płaskiej poziomej nawierzchni asfaltowej stwierdzili, że samochód A rusza z miejsca z piskiem opon (na skutek ścierania opon o asfalt), natomiast samochód B rusza z miejsca z przyśpieszeniem dwa razy większym niż samochód A, ale bez pisku opon. Która z poniższych wypowiedzi kierowców jest uzasadniona przytoczonymi faktami?
samochody
samochód A ma silnik o większej mocy

samochód B ma silnik o większej mocy

współczynnik tarcia opon samochodu A o asfalt jest większy

współczynnik tarcia opon samochodu B o asfalt jest większy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Pomiar krzepy
Na jarmarkach lub odpustach można czasem zobaczyć urządzenie służące chętnym do popisywania się swoją krzepkością za niewielką opłatą. Urządzenie działa w bardzo prosty sposób. Zadaniem zawodnika jest rozpędzenie masywnego wózka na poziomym odcinku toru tak, aby wózek wzniósł się jak najwyżej na nachylonej części toru. Bywa, że nachylona część toru wyposażona jest w skalę określającą mniej lub bardziej dowcipnie "krzepkość" zawodnika. Co faktycznie mierzy opisane urządzenie?
średnią wartość siły, którą zawodnik działał na wózek

maksymalną wartość siły, którą zawodnik działał na wózek

pracę wykonaną przez zawodnika nad wózkiem

maksymalną moc rozwiniętą przez zawodnika

nie wiem, wyświetl podpowiedź
krzepa
linia

Pytanie 12
Wyścig kulek
Z wysokości h nad podłożem wyrzucono cztery kule, nadając im prędkość o różnych kierunkach, ale o takiej samej wartości. Opór powietrza pomijamy. Która kula będzie miała większą wartość prędkości tuż przed uderzeniem w podłoże?
spadek
pierwsza

druga

trzecia

czwarta

wartości prędkości wszystkich kul będą takie same

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Trafi, nie trafi?
W tej samej chwili kulce K nadano prędkość w kierunku poziomym, a także przepalono nitkę, na której wisiała kulka L. Zakładamy, że początkowa odległość kulek jest mniejsza od zasięgu rzutu kulki K, kulki są na tej samej wysokości oraz pomijamy opory powietrza. Co można stwierdzić?
kulka K trafi w kulkę L tylko przy dużej prędkości

kulka K nie trafi w kulkę L, ponieważ jej tor jest parabolą

kulka K trafi w kulkę L, ponieważ obie spadają z tym samym przyspieszeniem

kulka K nie trafi w kulkę L, gdyż prędkość chwilowa kulki L jest mniejsza od prędkości chwilowej kulki K

nie wiem, wyświetl podpowiedź
dwie kulki
linia

Pytanie 14
Dziurawe naczynie
W bocznych ściankach naczynia stojącego na wózku i wypełnionego wodą, znajdują się umieszczone na różnych wysokościach dwa jednakowe otwory. Co się stanie z wózkiem, który może się poruszać bez tarcia po równoczesnym odsłonięciu otworów?
wózek z wodą
zacznie poruszać się w lewo

zacznie poruszać się w prawo

zacznie poruszać się w lewo, a po obniżeniu poziomu cieczy poniżej prawego otworu w prawo

pozostanie nieruchomy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
Zderzenie czołowe
W trakcie zderzenia dwa samochody uległy częściowemu zniszczeniu. Co to oznacza?
zderzenie
energia kinetyczna pojazdów jest mniejsza niż przed zderzeniem, a energia wewnętrzna samochodów wzrosła

energia kinetyczna pojazdów po zderzeniu jest mniejsza niż przed zderzeniem, bo energia wewnętrzna samochodów zmalała

energia kinetyczna pojazdów jest większa niż przed zderzeniem, bo energia wewnętrzna samochodów wzrosła

energia kinetyczna pojazdów jest większa niż przed zderzeniem, bo energia wewnętrzna samochodów zmalała

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
Codzienne ważenie
Człowiek stoi na precyzyjnej wadze łazienkowej i nagle przykuca. Który z wykresów może odpowiadać wskazaniom wagi podczas kucania? Na osi poziomej odłożono czas.
wskazania wagi
wykres a wykres b wykres c wykres d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 17
Jazda na wrotkach
Chłopiec stojący na wrotkach rzuca przed siebie kulę. Czemu jest równa praca wykonana przez chłopca podczas rzutu, przy pominięciu tarcia i oporów?
rzut
energii kinetycznej uzyskanej przez kulę

sumie energii kinetycznych uzyskanych przez chłopca i kulę

różnicy energii kinetycznych uzyskanych przez chłopca i kulę

zero, gdyż siły nadające prędkość chłopcu i kuli są równe co do wartości, lecz mają przeciwne zwroty

nie wiem, wyświetl podpowiedź