Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Pole magnetyczne

Pytanie 1
Pole magnetyczne Ziemi
Co jest charakterystyczne dla ziemskiego magnesu? Wybierz właściwą odpowiedź.
Ziemia
biegun N Ziemi nie leży na północy

pole magnetyczne Ziemi nie ma biegunów

południki magnetyczne przebiegają wzdłuż południków geograficznych

inklinacja magnetyczna wynosi zero na obszarach anomalii

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 2
Dzielenie magnesu
Magnes sztabkowy rozcięto na dwie równe części. Co możesz powiedzieć poszczególnych częściach magnesu?
mają tylko po jednym biegunie

mają po dwa bieguny jednoimienne

przestają być magnesami

mają po dwa bieguny różnoimienne

nie wiem, wyświetl podpowiedź
magnes
linia

Pytanie 3
Czarowanie magnesu
Magnes sztabkowy przecinamy w połowie długości i łączymy w taki sposób jak pokazano na rysunku. Wybierz właściwe stwierdzenie o polu magnetycznym.
magnes w pobliżu sztabki nie będzie już pola magnetycznego

pole magnetyczne w otoczeniu sztabki nie uległo zmianie

zwrot linii sił pola magnetycznego zmienił się na przeciwny

pole magnetyczne będzie bardzo małe w pobliżu końców sztabki i silne w okolicach jej części środkowej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 4
Rozmagnesowanie
Co należy zrobić aby zabezpieczyć zbyt szybkiemu rozmagnesowaniu się magnesu sztabkowego?
położyć obok niego płytkę z diamagnetyka

położyć obok niego płytkę ze stali miękkiej

położyć obok niego drugi magnes, biegunami jednoimiennymi obok siebie

położyć magnes tak, by biegun N był skierowany na południe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
magnes
linia

Pytanie 5
Co to będzie, co to będzie?
Na sprężynie zawieszono rdzeń z miękkiej stali, a pod nim umieszczono zwojnicę, do której przyłożono zmienne napięcie, a następnie stałe napięcie. Co się stanie z rdzeniem?
rdzeń ze zwojnicą w obu przypadkach będzie przyciągany przez zwojnicę

w obu przypadkach będzie odpychany przez zwojnicę

będzie przyciągany, gdy płynie prąd stały, a odpychany, gdy płynie prąd zmienny

będzie przyciągany, gdy płynie prąd zmienny, a odpychany, gdy płynie prąd stały

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Oddziaływanie prostokątnej ramki
W ramce prostokątnej płynie prąd o stałym natężeniu. Który rysunek przedstawia prawidłowe oddziaływanie pomiędzy bokami ramki?

ramka z prądem
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Oddziaływanie przewodników z prądem
Na którym z przedstawionych poniżej rysunków przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie?

przewodniki
na rysunku a na rysunku b na rysunku c na rysunku d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 8
Co się stanie ze zwojnicą?
Przez zwojnicę płynie prąd stały. Co możesz powiedzieć o oddziaływaniach między zwojami zwojnicy?

skracają zwojnicę

wydłużają zwojnicę

w ogóle nie występują

skracają zwojnicę, a po zetknięciu się zwojów odpychają je

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zwojnica
linia

Pytanie 9
Dziwaczny obwód
Koniec mosiężnej sprężynki dotyka powierzchni rtęci. Co się stanie po zamknięciu wyłącznika W?
układ ze sprężynką sprężynka wydłuży się, w wyniku działania sił odpychania pomiędzy zwojami spirali i przyjmie położenie równowagi trwałej

sprężynka skróci się w wyniku działania sił przyciągania pomiędzy zwojami i obwód zostanie przerwany

sprężynka będzie wykonywać ruch drgający spowodowany działającymi siłami przyciągania elektrodynamicznego i grawitacyjnego

sprężynka wydłuży się lub skróci w zależności od kierunku jej nawinięcia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Piorun niszczyciel
Piorun uderzył w odgromnik, spływając po przewodzie w kształcie cienkościennej rurki miedzianej. Co się stanie z rurką?
zostanie rozerwana odśrodkowo

zostanie wygięta

zostanie zgnieciona dośrodkowo

zostanie rozerwana na kilka odcinków

nie wiem, wyświetl podpowiedź
piorun
linia

Pytanie 11
Siła Lorentza
W którym z poniższych przypadków na cząstkę działa niezerowa siła Lorentza?
siła Lorentza elektron porusza się równolegle do linii pola magnetycznego

neutron porusza się prostopadle do linii pola magnetycznego

jądro deuteru porusza się równolegle do linii pola magnetycznego

cząstka alfa porusza się prostopadle do linii pola magnetycznego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
Oddziaływanie Dawida z Goliatem

Jak będzie działać na igłę magnetyczną NS naelektryzowana pałeczka zbliżana do bieguna N?

waga
nic budzie żadnego wpływu, bo w pałeczce nie płynie prąd elektryczny

biegun N będzie odpychany gdy pałeczka naładowana jest dodatnio

biegun N będzie przyciągany gdy pałeczka naładowana jest ujemnie

biegun N będzie zawsze przyciągany bez względu na znak ładunku na pałeczce

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Przewodnik wewnątrz zwojnicy
Wzdłuż osi zwojnicy umieszczony jest prostoliniowy przewodnik z prądem. Co możesz powiedzieć o sile oddziaływania między tym przewodnikiem a zwojnicą?
jest proporcjonalna do iloczynu natężeń prądu w zwojnicy i przewodniku

zależy od gęstości nawinięcia zwojnicy, tzn. od liczby zwojów przypadających na jednostkę długości

jest równa zero

przewodnik będzie wypchnięty ze zwojnicy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zwojnica z przewodnikiem

Pytanie 14
Krzywy przewodnik
Długi wiotki przewodnik zgięto pod kątem prostym i położono na gładkiej poziomej powierzchni. Co się z nim stanie jeśli przez ten przewodnik popłynie prąd przemienny?
krzywy przewodnik obie części wykonują drgania, zachowując położenie równowagi takie, jak w chwili początkowej

obie części dążą do wyprostowania się

obie części pozostają nieruchome

obie części dążą do ustawienia się pod mniejszym, dążącym do zera kątem

nie wiem, wyświetl podpowiedź