Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
« Poprzednia
Czy wiesz, że..
Radiochronologia (datowanie izotopowe)

radiochronologia Metoda fizyczna umożliwiająca określanie wieku różnych obiektów, oparta na zjawiskach związanych z rozpadem jąder ciał promieniotwórczych nazywa się radiochronologią.
Spośród różnych pierwiastków na szczególną uwagę zasługuje węgiel, jako jeden z podstawowych składników wszystkich organizmów żywych. Występuje on w trzech odmianach: 12C (98,892%), składający się z 6 protonów i sześciu neutronów, 13C (1,108%) oraz 14C (zaledwie 10-11%), składający się z sześciu protonów i ośmiu neutronów. Izotop 14C ma własności promieniotwórcze i ulega promieniowaniu beta minus rozpadając się na azot i elektron. Czas połowicznego zaniku tego węgla wynosi 5730 lat, czyli po upływie takiego czasu z każdego grama węgla 14C pozostaje połowa.
Pytanie skąd bierze się izotop 14C? Planeta nasza jest nieustannie bombardowana promieniami kosmicznymi, czyli cząstkami o ogromnych energiach. Cząstki te wywołują w powietrzu reakcje jądrowe, w wyniku których powstają neutrony (średnio powstaje 2,6 neutron na 1cm2 powierzchni w ciągu 1 sekundy). Neutrony te z kolei pochłaniane są przez atomy azotu i w większości reakcji powstaje węgiel 14C (2,2 atomu na sekundę).
Węgiel jest pierwiastkiem bardzo aktywnym chemicznie. Dlatego, gdy tylko powstanie, łączy się z dwoma atomami tlenu, tworząc dwutlenek węgla. Własności chemiczne atomu zależą jedynie od liczby elektronów, a więc równie chętnie atomy tlenu łączą się z atomem węgla 12C jak i węgla 14C (każdy ma sześć elektronów, tworząc dwutlenek węgla. Radioaktywny węgiel nie opada więc na Ziemię w postaci deszczu lub śniegu. Wiatr i zjawisko dyfuzji w atmosferze powodują mieszanie się cząsteczek radioaktywnego węgla ze zwykłym. Założono, że stosunek ilości węgla promieniotwórczego do ogólnej ilości zawartego w powietrzu węgla jest niezmienny. Ponieważ rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza, węgiel, który stanowi składową część każdej rośliny, zawiera w sobie taką samą procentowo ilość odmiany promieniotwórczej jak atmosfera. To samo dotyczy człowieka i zwierząt.
Z chwilą śmierci organizm przestaje pochłaniać 14C. Od tej chwili zawartość węgla promieniotwórczego zaczyna się w nim systematycznie zmniejszać. Procesu tego nie żadna siła nie jest w stanie powstrzymać, ani opóźnić, ani przyspieszyć. Po upływie 5730 lat zawartość 14C zmniejszy się do połowy, po upływie następnych 5730 lat pozostanie już tylko czwarta część początkowej ilości i tak dalej.
Określenia procentowej zawartości węgla promieniotwórczego dokonuje się skomplikowaną metodą laboratoryjną, której twórcą jest amerykański fizyk Willard Franck Libby. Pierwsze wyniki prac opublikował on w roku 1948, zaś w roku 1960 otrzymał za swe odkrycie nagrodę Nobla. Metoda wymaga otrzymania czystego węgla (do badań potrzeba 1g węgla), a następnie przeprowadza się pomiar promieniowania przy pomocy odpowiednich detektorów. Wiek próbki, czyli czas jaki upłynął od chwili śmierci, otrzymuje się na podstawie obliczeń.
Niestety skład procentowy izotopów węgla w atmosferze się zmieniał i to nie wiemy jak. Na to miały wpływ:
- zmiana natężenia promieniowania kosmicznego, przykładowo spowodowana wybuchami na Słońcu,
- emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych zwiększająca procentową zawartość izotopów 12C i 13C,
- próbne wybuchy nuklearne, energetyka nuklearna i reaktory badawcze produkujące izotop 14C.
Metoda ta zakłada również, że po śmierci organizmu nie wnikają do niego nowe atomy 14C. Ale istnieje wiele dróg, którymi 14C może wnikać w martwy organizm. Może być to woda podskórna mająca kontakt z organizmem lub pożar w najbliższym otoczeniu leżącego przedmiotu. Dlatego przed zastosowaniem tej metody należy sprawdzić czy rzeczywiście po śmierci organizmu ustał dopływ węgla 14C.
perpetuum mobile pierwszego rodzaju
Kulki latające po swojej komorze miałyby nadać ruch całemu kołu.
Dla sprawdzenia wiarygodności metody dokonano pomiarów na próbkach o znanym wieku. Otrzymano zadziwiającą zgodność wyników. Obecnie metodę datowania na podstawie węgla 14C wykorzystuje się w badaniach geologicznych, geofizycznych, archeologicznych i historycznych. Daje możliwość wyjaśnienia szeregu wydarzeń z historii naszej planety i zamieszkującej ją ludności. Metoda ta ma jednak ograniczenia. Otóż po upływie mniej więcej dziesięciu okresów połowicznego rozpadu, praktycznie wszystkie jądra ulegają rozpadowi. Czyli ten sposób pomiaru czasu jest dobry, gdy wiek nie przekracza 50000 lat.
Poza metodą węgla promieniotwórczego stosowane są również metody datowania na podstawie innych pierwiastków promieniotwórczych występujących w skałach lub w wodzie morskiej. Tym sposobem za pomocą pierwiastka uranu określono wiek niektórych warstw skorupy ziemskiej na około 4 mld lat.

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile pierwszego rodzaju jest to mechanizm, który raz wprawiony w ruch będzie w nieskończoność wykonywał pracę użyteczną bez pobierania energii z zewnątrz (perpetuum mobile po łacinie oznacza maszynę "wiecznie poruszającą się"). Takie urządzenie jest sprzeczne z pierwszą zasadą termodynamiki (zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i wykonanej pracy przez siły zewnętrzne), nie można więc go zbudować. Zanim zrozumiano pojęcie energii i zasadę jej zachowania, próbowano bezskutecznie konstruować wiele wymyślnych urządzeń, mających zapewniać stały ruch. Najstarsze projekty takich maszyn można odnaleźć w jedynym zachowanym do dziś średniowiecznym szkicowniku XIII wiecznego architekta francuskiego Villarda de Honecourta. Szczególnie dużo prac nad perpetuum mobile prowadzono w XVI i XVII w. Powstało tysiące różnorodnych
perpetuum mobile pierwszego rodzaju
Lewa strona walca zanurzona jest w cieczy, więc na tą stronę walca działa siła wyporu, która powinna obracać walec wokół osi O.
prototypowych urządzeń, które jednak nigdy nie spełniły swojego zadania. Obok rzetelnych zabiegów i dobrze pomyślanych konstrukcji, powstawały też wynalazki oszustów, które okazywały się szachrajstwem niekiedy bardzo późno. Wiara w cuda jest silna, a człowiek z wielką niechęcią wyzbywa się marzeń. Znajdują się więc i dziś "optymiści", którzy wierzą w odkrycie fantastycznych maszyny.
perpetuum mobile pierwszego rodzaju
Urządzenie napędzające fontannę. Ołowiane kule w dużym kole miały powodować jego ruch obrotowy. To napędzałoby śrubę Archimedesa podnoszącą wodę do fontanny. Woda spływając w dół obracałaby koło.
W projektach perpetuum mobile wykorzystywano stale istniejące w przyrodzie siły, głównie siłę ciężkości działającą na poruszające się w zamkniętym obiegu ciała (np. ciężarki lub wodę - koła wodne). Istnieje spora grupa maszyn, które rzekomo mają wykonywać pracę dzięki sile wyporu, tak jak na rysunku obok. W historii perpetuum mobile nie zabrakło też fantastycznych pomysłów dotyczących wykorzystania własności magnetycznych ciał czy energii elektrycznej.
Wiele projektów perpetuum mobile można znaleźć w Internecie.
Perpetuum mobile drugiego rodzaju jest to urządzenie, które pobierałoby ciepło z jednego tylko źródła bez różnicy temperatur i przemieniało na pracę mechaniczną lub inną formę energii. Przykładem takiego mechanizmu byłby statek wykorzystujący energię wewnętrzną oceanu dla swego napędu. Urządzenie takie jest sprzeczne z drugą zasadą termodynamiki, która stwierdza, że niemożliwe jest zbudowanie silnika bez różnicy temperatur między źródłem a chłodnicą. Ocean bowiem musiałby mieć temperaturę wyższą niż statek, aby mógł zachodzić przepływ ciepła, a to jest niemożliwe bez udziału zewnętrznego źródła energii.
Niekiedy mówi się o perpetuum mobile trzeciego rodzaju. Jest to urządzenie, w którym ruch trwałby wiecznie, lecz bez wykonywania pracy użytecznej. Ten rodzaj perpetuum mobile zakłada zupełny brak tarcia. Mechanizm korzystający z łożysk pracujących bez tarcia, umieszczony w próżni i raz puszczony w ruch, mógłby obracać się bez końca, nie przecząc ani pierwszej ani drugiej zasadzie termodynamiki o ile tylko nie wykonywałby zewnętrznej pracy. Doświadczenie pokazuje, że w skali makroskopowej takich warunków osiągnąć nie nośna. Jednak w skali mikroskopowej, w pierścieniu z nadprzewodzącego drutu, przepływ prądu może trwać nieskończenie długo, mimo, że nie jest podtrzymywany żadną siłą zewnętrzną. Można by to uważać za odmianę perpetuum mobile trzeciego rodzaju, gdyby nie brać pod uwagę energii potrzebnej do ochłodzenia drutu do temperatury nadprzewodnictwa. Wieczny ruch mają zapewniony również sondy kosmiczne wysłane poza Układ Słoneczny, oczywiście jeśli nie będą się zderzać z ziarnami pyłu kosmicznego lub nie zostaną przyciągnięte przez jeden z wielkich obiektów kosmicznych.
« Poprzednia
Czy wiesz, że..